小升初网

当前位置:首页 > 小升初语文 > 古诗词 >正文

高适燕歌行拼音版/注音版修正易错读音

2019-12-30 09:33:45  来源: 小升初网     阅读次数:

高适燕歌行拼音版.jpg

 hàn jiā yān chén zài dōng běi , hàn jiàng cí jiā pò cán zéi 。

 汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。

 nán ér běn zì zhòng héng xíng , tiān zǐ fēi cháng cì yán sè 。

 男儿本自重横行,天子非常赐颜色。

 chuāng jīn fá gǔ xià yú guān , jīng pèi wēi yí jié shí jiān 。

 摐金伐鼓下榆关,旌旆逶迤碣石间。

 xiào wèi yǔ shū fēi hàn hǎi , chán yú liè huǒ zhào láng shān 。

 校尉羽书飞瀚海,单于猎火照狼山。

 shān chuān xiāo tiáo jí biān tǔ , hú jì píng líng zá fēng yǔ 。

 山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。

 zhàn shì jūn qián bàn sǐ shēng , měi rén zhàng xià yóu gē wǔ 。

 战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

 dà mò qióng qiū sài cǎo féi , gū chéng luò rì dòu bīng xī 。

 大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。

 shēn dāng ēn yù héng qīng dí , lì jìn guān shān wèi jiě wéi 。

 身当恩遇恒轻敌,力尽关山未解围。

 tiě yī yuǎn shù xīn qín jiǔ , yù zhù yīng tí bié lí hòu 。

 铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。

 shào fù chéng nán yù duàn cháng , zhēng rén jì běi kōng huí shǒu 。

 少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

 biān tíng piāo yáo nǎ kě dù , jué yù cāng máng gèng hé yǒu 。

 边庭飘飖那可度,绝域苍茫更何有。

 shā qì sān shí zuò zhèn yún , hán shēng yī yè chuán diāo dǒu

 杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。

 xiāng kàn bái rèn xuè fēn fēn , sǐ jié cóng lái qǐ gù xūn 。

 相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋。

 jūn bù jiàn shā chǎng zhēng zhàn kǔ , zhì jīn yóu yì lǐ jiāng jūn 。

 君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。

 高适燕歌行赏析(鉴赏)

 https://www.xsc.cn/gushici/201801/3668_3.html

 高适燕歌行翻译及字词句解释

 https://www.xsc.cn/gushici/201801/3668.html