当前位置: 小升初网 > 古诗词 > 正文

鲁郡尧祠送窦明府薄华还西京拼音版注音、翻译、赏析(李白)

2019-12-03 09:48:54  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

鲁郡尧祠送窦明府薄华还西京拼音版.jpg

 鲁郡尧祠送窦明府薄华还西京拼音版注音:

 zhāo cè lí méi guā , jǔ biān lì bù kān 。

 朝策犁眉騧,举鞭力不堪。

 qiáng fú chóu jí xiàng hé chù , jiǎo jīn wēi fú yáo cí nán 。

 强扶愁疾向何处,角巾微服尧祠南。

 cháng yáng sǎo dì bù jiàn rì , shí mén pēn zuò jīn shā tán 。

 长杨扫地不见日,石门喷作金沙潭。

 xiào kuā gù rén zhǐ jué jìng , shān guāng shuǐ sè qīng yú lán 。

 笑夸故人指绝境,山光水色青于蓝。

 miào zhōng wǎng wǎng lái jī gǔ , yáo běn wú xīn ěr hé kǔ 。

 庙中往往来击鼓,尧本无心尔何苦。

 mén qián cháng guì shuāng shí rén , yǒu nǚ rú huā rì gē wǔ 。

 门前长跪双石人,有女如花日歌舞。

 yín ān xiù gǔ wǎng fù huí , bǒ lín jué shí míng fēng léi 。

 银鞍绣毂往复回,簸林蹶石鸣风雷。

 yuǎn yān kōng cuì shí míng miè , bái ōu lì luàn cháng fēi xuě 。

 远烟空翠时明灭,白鸥历乱长飞雪。

 hóng ní tíng zǐ chì lán gān , bì liú huán zhuǎn qīng jǐn tuān 。

 红泥亭子赤阑干,碧流环转青锦湍。

 shēn chén bǎi zhàng dòng hǎi dǐ , nǎ zhī bù yǒu jiāo lóng pán 。

 深沉百丈洞海底,那知不有蛟龙蟠。

 jūn bù jiàn lǜ zhū tán shuǐ liú dōng hǎi , lǜ zhū hóng fěn chén guāng cǎi 。

 君不见绿珠潭水流东海,绿珠红粉沉光彩。

 lǜ zhū lóu xià huā mǎn yuán , jīn rì céng wú yī zhī zài 。

 绿珠楼下花满园,今日曾无一枝在。

 zuó yè qiū shēng chāng hé lái , dòng tíng mù luò sāo rén āi 。

 昨夜秋声阊阖来,洞庭木落骚人哀。

 suì jiāng sān wǔ shào nián bèi , dēng gāo yuǎn wàng xíng shén kāi 。

 遂将三五少年辈,登高远望形神开。

 shēng qián yī xiào qīng jiǔ dǐng , wèi wǔ hé bēi tóng què tái 。

 生前一笑轻九鼎,魏武何悲铜雀台。

 wǒ gē bái yún yǐ chuāng yǒu , ěr wén qí shēng dàn huī shǒu 。

 我歌白云倚窗牖,尔闻其声但挥手。

 cháng fēng chuī yuè dù hǎi lái , yáo quàn xiān rén yī bēi jiǔ 。

 长风吹月度海来,遥劝仙人一杯酒。

 jiǔ zhōng lè hān xiāo xiàng fēn , jǔ shāng lèi yáo yáo kě wén 。

 酒中乐酣宵向分,举觞酹尧尧可闻。

 hé bù lìng gāo yáo yōng huì héng bā jí , zhí shàng qīng tiān huī fú yún 。

 何不令皋繇拥篲横八极,直上青天挥浮云。

 gāo yáng xiǎo yǐn zhēn suǒ suǒ , shān gōng mǐng dǐng hé rú wǒ 。

 高阳小饮真琐琐,山公酩酊何如我。

 zhú lín qī zǐ qù dào shē , lán tíng xióng bǐ ān zú kuā 。

 竹林七子去道赊,兰亭雄笔安足夸。

 yáo cí xiào shā wǔ hú shuǐ , zhì jīn qiáo cuì kōng hé huā 。

 尧祠笑杀五湖水,至今憔悴空荷花。

 ěr xiàng xī qín wǒ dōng yuè , zàn xiàng yíng zhōu fǎng jīn què 。

 尔向西秦我东越,暂向瀛洲访金阙。

 lán tián tài bái ruò kě qī , wèi yú sǎo sǎ shí shàng yuè 。

 蓝田太白若可期,为余扫洒石上月。

 鲁郡尧祠送窦明府薄华还西京翻译:

 我清晨乘着犁眉黄身马,举鞭无力。

 强撑着病体,角巾便服地来到尧庙。

 只见柳丝垂地绿荫遮天,石门喷迸的流水在此汇成金沙潭。

 这里山青水秀,我的老朋友果然为我们选择了一处绝妙佳景。

 庙中不断地有人来击鼓求福,其实尧本无心受人祭拜,你们这又是何苦呢?

 庙前又有双跪石人,如花的美女整日在表演歌舞。

 权贵们的豪华车马往来不绝,惊动着林木山石发出轰鸣。

 远望潭中,长烟与碧波交织,时明时灭;白鸥群翔,如同纷纷扬扬的飞雪。

 红泥亭子赤色栏杆,置于碧流青水之间口。

 这潭水深过百丈能通彻海底,说不定其中会有蛟龙盘踞。

 置身于此,让人不禁想起音日的绿珠潭,那潭水似乎是一下子都流入了东海,至今遗址无存。

 那粉面红妆的绿珠又到哪里去了呢?当年绿珠楼下的满园鲜花,也一枝难寻。

 昨夜秋风已经自西吹来,洞庭波起树叶纷落。

 当此之时,携同三五少年,登高远望,定会心旷神怡。

 如果曹操生前不是苦苦地争夺天下,怎么会有妻妾们空向铜雀台歌舞的悲哀呢?

 我现在倚窗长歌一曲《白云谣》,您要随着歌声挥手相应。

 当此清风朗月之时,更当人仙共醉,举杯遥劝,仙人自当不辞。

 酒酣情浓已近夜半,更应举杯祭尧帝,然而尧安有知?

 尧倘有知,则应命令皋陶手执扫帚,廓清宇内,扫清遮掩青天的浮云。

 今日的盛会,更为空前。古代山简昼筑高阳池,那只算琐琐小饮,其酩酊醉态怎能与我相比?

 竹林七贤的聚会远不如我们,《兰亭集序》所叙的雅集也无足夸耀。

 金沙潭水的清澈胜过太湖,但水边只剩下憔悴的荷花。

 此次相别,您归西秦,我即将奔赴东越,向瀛洲搜寻仙人之迹。

 将来蓝田、太白若是你我相会之处,请您先为我把石上的月光擦拭得更加光洁。

 鲁郡尧祠送窦明府薄华还西京赏析:

 这是李白久病初愈后为友人送行所作的一首诗,运用夸张的手法,非常富有想象力,意象变幻莫测,情感奔泻直下,极具浪漫主义色彩。

 诗一开始,便泄露出诗人的满怀悒郁。在明净秋日的早晨,诗人“强扶愁疾”,策马而行犹似力不能胜。久病初起固是一个原因,但悒郁之愁怀,更是重要因素。愁怀的原因,诗中虽未明言。但字里行间已透出信息:故人将归长安,勾起了他对昔日在长安始受礼遇后被排挤的回忆。“角巾微服”一句,含有甚深的今昔之慨。昔日在长安受到皇帝隆重的礼遇,此时却是愁疾之身,微服角巾,在今昔殊异的感慨中有着悒郁不平。

 接写尧祠所见。“长杨扫地不见日,石门喷作金沙潭。”在一片长杨掩蔽、青山碧水的秋日美景中,有石门山上的飞瀑喷射,有历乱的海鸥展翅,开阔明净中给人一种流动感。景是美景,故言“笑夸”。但是这并非纯为宁静自然的美,它笼罩在一片不相称的嘈杂中:来祭祀的人车马雷鸣,夹杂着鼓乐喧嚣,于是诗人发出“尧本无心尔何苦”的慨叹。慨叹之中,隐含着对皇帝周围的谀臣的讥讽和自己被排挤出朝的愤慨。接着又是另一番慨叹:“红泥亭子赤阑干,碧流环转青锦湍。深沉百丈洞海底,那知不有蛟龙蟠。”谀臣在朝而贤人在野。谀佞之臣既遮蔽皇帝视听,贤人在野也就是自然的事了。由于有对在朝者的不满和在野的不平,才有下面完全离开尧祠物色的个人情怀的抒发和议论。

 接着,诗人的思路从尧祠跳跃到对于历史和人生哲理的探索。时光流逝,名姝的青春、骚人的才华、帝王的权势,都随着岁月消逝了。想象从尧祠超越过漫长的时间和空间,落到洛阳的绿珠楼。当日绿珠的绝代容颜,如今已光彩沉埋;当日与绝代容颜相映照的满园繁花,也已经没有了踪影,唯有潭水东流,与岁月同其匆匆而已。对于绝代名姝光彩沉埋的感慨,其中或许还隐含着对于一切美好生命无法永存的叹息和思索。然后,想象又回到现实来,昨夜秋风,引来了此时的登高望远。秋风乍起,岁月将暮。人生匆匆,功业未就而被逐,于是又想起忠而见疑,泽畔行吟的屈原来。从尧祠到绿珠,再写到屈原,无论从时间还是从空间看,都是极大的跳跃。但是还不止于此。从屈原又跳跃到魏武帝和铜雀台。曹操是那样一位有雄才大略的人,竟也有生的眷恋和死的悲哀,还幻想死后享受生前的尊荣与宴乐。在李白看来,这是大可不必的。诗人要表达的观点是,不论是绝代容颜,骚人才华,还是帝王权势与奢靡生活,都将在岁月流逝中成为陈迹,生前事既不必执着于利害得失,身后事也不必悲叹挂怀。感情抒发至此,于是又有下面奔放情怀的发抒。

 “我歌白云倚窗牖”,诗人在山光水色之飘然欲仙,长风入怀,于是产生劝酒仙人的幻觉。但是现实到底是难以摆脱的存在,飘然欲仙只是一时的慰藉,愤慨不平究竟郁积胸中,对于朝政黑暗,权奸当道,诗人时刻未能忘怀,这才有举杯酹尧,“令皋繇拥篲横八极”以扫浮云的祝愿。他依然对唐玄宗抱有幻想,希望他能任用贤臣,摒弃小人。不过,诗人的思绪在现实中只是稍作停留,很快又进入超脱的境界。在那超脱的境界里,他依然保持有他自己的天真和达观,保持有他的豪情满怀。一些令后代向往的风流人物,又一一出现在诗中。诗人仿佛进入了他们的行列,而昂扬气势更在他们之上,山简、竹林七贤、王羲之、范蠡,在他面前都相对逊色。他觉得自己比他们有更大的气概和才华,他依然傲视万物,昂扬气概未因遭受挫折而消沉。

 从尧祠送别引发的这一系列情思,在诗中以特有的爆发式感情表达方式,行云流水地表现了出来,诗至此本该结束了,但出人意外,诗人又与故人临别相期:“蓝田太白若可期,为余扫洒石上月。”这是从傲视万物到隐居的转折,看似突然,实际上是精神的升华,傲视万物的襟抱既然不容于当世,则唯有与山林为伍,才可以保持高洁的情操。这样一个结尾,表现了诗人巨大的抱负和自信心,是因不容于当世而进入超脱境界的一种积极的精神活动,并非消极思想的表现。

 这首诗,诗人的想象驰骋于天上人间,古往今来。不同的意象随情思的莫测变幻而组合,相互之间的衔接,常让人感到突然。但从联结意象的感情脉络看,中间并无滞碍。诗中没有晦涩的象征,没有朦胧的隐喻,激愤的情感奔泻而出,但意象又是跳跃的,中间有巨大跨度。这意象的跳跃式组合,其实就是李白瞬息万变的想象的如实表现。

 《鲁郡尧祠送窦明府薄华还西京》是唐代大诗人李白创作的一首诗。此诗因尧祠以寄慨,借送行以发泄悒郁不平之气。先写诗人病起策马至尧祠,接着描写在尧祠所见的景象,再转写对历史与人生哲理的思索,最后写与故人临别相期。全诗跳跃的意象随情思的莫测变幻而组合,情感奔泻直下,夸张奇特,想象丰富,极具浪漫主义色彩。