当前位置: 小升初网 > 古诗词 > 正文

经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰拼音版(注音修正版)

2019-11-19 09:41:52  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰.jpg

 经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰拼音版注音:

 tiān shàng bái yù jīng , shí èr lóu wǔ chéng 。

 天上白玉京,十二楼五城。

 xiān rén fǔ wǒ dǐng , jié fà shòu cháng shēng 。

 仙人抚我顶,结发受长生。

 wù zhú shì jiān lè , pō qióng lǐ luàn qíng 。

 误逐世间乐,颇穷理乱情。

 jiǔ shí liù shèng jūn , fú yún guà kōng míng 。

 九十六圣君,浮云挂空名。

 tiān dì dǔ yī zhì , wèi néng wàng zhàn zhēng 。

 天地赌一掷,未能忘战争。

 shì shè bà wáng lüè , jiāng qī xuān miǎn róng 。

 试涉霸王略,将期轩冕荣。

 shí mìng nǎi dà miù , qì zhī hǎi shàng xíng 。

 时命乃大谬,弃之海上行。

 xué jiàn fān zì shěn , wéi wén jìng hé chéng 。

 学剑翻自哂,为文竟何成。

 jiàn fēi wàn rén dí , wén qiè sì hǎi shēng 。

 剑非万人敌,文窃四海声。

 ér xì bù zú dào , wǔ yī chū xī jīng 。

 儿戏不足道,五噫出西京。

 lín dāng yù qù shí , kāng kǎi lèi zhān yīng 。

 临当欲去时,慷慨泪沾缨。

 tàn jūn tì tǎng cái , biāo jǔ guàn qún yīng 。

 叹君倜傥才,标举冠群英。

 kāi yán yǐn zǔ zhàng , wèi cǐ yuǎn cú zhēng 。

 开筵引祖帐,慰此远徂征。

 ān mǎ ruò fú yún , sòng yú piào jì tíng 。

 鞍马若浮云,送余骠骑亭。

 gē zhōng bù jìn yì , bái rì luò kūn míng 。

 歌钟不尽意,白日落昆明。

 shí yuè dào yōu zhōu , gē chán ruò luó xīng 。

 十月到幽州,戈鋋若罗星。

 jūn wáng qì běi hǎi , sǎo dì jiè cháng jīng 。

 君王弃北海,扫地借长鲸。

 hū xī zǒu bǎi chuān , yān rán kě cuī qīng 。

 呼吸走百川,燕然可摧倾。

 xīn zhī bù dé yǔ , què yù qī péng yíng 。

 心知不得语,却欲栖蓬瀛。

 wān hú jù tiān láng , xié shǐ bù gǎn zhāng 。

 弯弧惧天狼,挟矢不敢张。

 lǎn tì huáng jīn tái , hū tiān kū zhāo wáng 。

 揽涕黄金台,呼天哭昭王。

 wú rén guì jùn gǔ , lù ěr kōng téng xiāng 。

 无人贵骏骨,騄耳空腾骧。

 yuè yì tǎng zài shēng , yú jīn yì bēn wáng 。

 乐毅倘再生,于今亦奔亡。

 cuō tuó bù dé yì , qū mǎ huán guì xiāng 。

 蹉跎不得意,驱马还贵乡。

 féng jūn tīng xián gē , sù mù zuò huá táng 。

 逢君听弦歌,肃穆坐华堂。

 bǎi lǐ dú tài gǔ , táo rán wò xī huáng 。

 百里独太古,陶然卧羲皇。

 zhēng yuè chāng lè guǎn , kāi yán liè hú shāng 。

 征乐昌乐馆,开筵列壶觞。

 xián háo jiàn qīng é , duì zhú yǎn chéng háng 。

 贤豪间青娥,对烛俨成行。

 zuì wǔ fēn qǐ xí , qīng gē rào fēi liáng 。

 醉舞纷绮席,清歌绕飞梁。

 huān yú wèi zhōng zhāo , zhì mǎn guī xián yáng 。

 欢娱未终朝,秩满归咸阳。

 zǔ dào yōng wàn rén , gòng zhàng yáo xiāng wàng 。

 祖道拥万人,供帐遥相望。

 yī bié gé qiān lǐ , róng kū yì yán liáng 。

 一别隔千里,荣枯异炎凉。

 yán liáng jǐ dù gǎi , jiǔ tǔ zhōng héng kuì 。

 炎凉几度改,九土中横溃。

 hàn jiǎ lián hú bīng , shā chén àn yún hǎi 。

 汉甲连胡兵,沙尘暗云海。

 cǎo mù yáo shā qì , xīng chén wú guāng cǎi 。

 草木摇杀气,星辰无光彩。

 bái gǔ chéng qiū shān , cāng shēng jìng hé zuì 。

 白骨成丘山,苍生竟何罪。

 hán guān zhuàng dì jū , guó mìng xuán gē shū 。

 函关壮帝居,国命悬哥舒。

 cháng jǐ sān shí wàn , kāi mén nà xiōng qú 。

 长戟三十万,开门纳凶渠。

 gōng qīng rú quǎn yáng , zhōng dǎng hǎi yǔ zū 。

 公卿如犬羊,忠谠醢与菹。

 èr shèng chū yóu yù , liǎng jīng suì qiū xū 。

 二圣出游豫,两京遂丘墟。

 dì zǐ xǔ zhuān zhēng , bǐng máo kòng qiáng chǔ 。

 帝子许专征,秉旄控强楚。

 jié zhì fēi huán wén , jūn shī yōng xióng hǔ 。

 节制非桓文,军师拥熊虎。

 rén xīn shī qù jiù , zéi shì téng fēng yǔ 。

 人心失去就,贼势腾风雨。

 wéi jūn gù fáng líng , chéng jié guàn zhōng gǔ 。

 惟君固房陵,诚节冠终古。

 pú wò xiāng lú dǐng , cān xiá shù yáo quán 。

 仆卧香炉顶,餐霞漱瑶泉。

 mén kāi jiǔ jiāng zhuǎn , zhěn xià wǔ hú lián 。

 门开九江转,枕下五湖连。

 bàn yè shuǐ jūn lái , xún yáng mǎn jīng zhān 。

 半夜水军来,浔阳满旌旃。

 kōng míng shì zì wù , pò xié shàng lóu chuán 。

 空名适自误,迫胁上楼船。

 tú cì wǔ bǎi jīn , qì zhī ruò fú yān 。

 徒赐五百金,弃之若浮烟。

 cí guān bù shòu shǎng , fān zhé yè láng tiān 。

 辞官不受赏,翻谪夜郎天。

 yè láng wàn lǐ dào , xī shàng lìng rén lǎo 。

 夜郎万里道,西上令人老。

 sǎo dàng liù hé qīng , réng wéi fù shuāng cǎo 。

 扫荡六合清,仍为负霜草。

 rì yuè wú piān zhào , hé yóu sù cāng hào 。

 日月无偏照,何由诉苍昊。

 liáng mù chēng shén míng , shēn rén xù jiāo dào 。

 良牧称神明,深仁恤交道。

 yī tiǎn qīng yún kè , sān dēng huáng hè lóu 。

 一忝青云客,三登黄鹤楼。

 gù cán mí chǔ shì , xū duì yīng wǔ zhōu 。

 顾惭祢处士,虚对鹦鹉洲。

 fán shān bà qì jìn , liáo luò tiān dì qiū 。

 樊山霸气尽,寥落天地秋。

 jiāng dài é méi xuě , chuān héng sān xiá liú 。

 江带峨眉雪,川横三峡流。

 wàn gě cǐ zhōng lái , lián fān guò yáng zhōu 。

 万舸此中来,连帆过扬州。

 sòng cǐ wàn lǐ mù , kuàng rán sàn wǒ chóu 。

 送此万里目,旷然散我愁。

 shā chuāng yǐ tiān kāi , shuǐ shù lǜ rú fà 。

 纱窗倚天开,水树绿如发。

 kuī rì wèi xián shān , cù jiǔ xǐ dé yuè 。

 窥日畏衔山,促酒喜得月。

 wú wá yǔ yuè yàn , yǎo tiǎo kuā qiān hóng 。

 吴娃与越艳,窈窕夸铅红。

 hū lái shàng yún tī , hán xiào chū lián lóng 。

 呼来上云梯,含笑出帘栊。

 duì kè xiǎo chuí shǒu , luó yī wǔ chūn fēng 。

 对客小垂手,罗衣舞春风。

 bīn guì qǐng xiū xī , zhǔ rén qíng wèi jí 。

 宾跪请休息,主人情未极。

 lǎn jūn jīng shān zuò , jiāng bào kān dòng sè 。

 览君荆山作,江鲍堪动色。

 qīng shuǐ chū fú róng , tiān rán qù diāo shì 。

 清水出芙蓉,天然去雕饰。

 yì xìng héng sù jīn , wú shí bù zhāo xún 。

 逸兴横素襟,无时不招寻。

 zhū mén yōng hǔ shì , liè jǐ hé sēn sēn 。

 朱门拥虎士,列戟何森森。

 jiǎn záo zhú shí kāi , yíng liú zhǎng qīng shēn 。

 剪凿竹石开,萦流涨清深。

 dēng tái zuò shuǐ gé , tǔ lùn duō yīng yīn 。

 登台坐水阁,吐论多英音。

 piàn cí guì bái bì , yī nuò qīng huáng jīn 。

 片辞贵白璧,一诺轻黄金。

 wèi wǒ bù kuì jūn , qīng niǎo míng dān xīn 。

 谓我不愧君,青鸟明丹心。

 wǔ sè yún jiān què , fēi míng tiān shàng lái 。

 五色云间鹊,飞鸣天上来。

 chuán wén shè shū zhì , què fàng yè láng huí 。

 传闻赦书至,却放夜郎回。

 nuǎn qì biàn hán gǔ , yán yān shēng sǐ huī 。

 暖气变寒谷,炎烟生死灰。

 jūn dēng fèng chí qù , hū qì jiǎ shēng cái 。

 君登凤池去,忽弃贾生才。

 jié quǎn shàng fèi yáo , xiōng nú xiào qiān qiū 。

 桀犬尚吠尧,匈奴笑千秋。

 zhōng yè sì wǔ tàn , cháng wèi dà guó yōu 。

 中夜四五叹,常为大国忧。

 jīng pèi jiā liǎng shān , huáng hé dāng zhōng liú 。

 旌旆夹两山,黄河当中流。

 lián jī bù dé jìn , yìn mǎ kōng yí yóu 。

 连鸡不得进,饮马空夷犹。

 ān dé yì shàn shè , yī jiàn luò máo tóu 。

 安得羿善射,一箭落旄头。

 1/3    1 2 3 下一页 尾页