当前位置: 小升初网 > 古诗词 > 正文

鸣皋歌送岑征君拼音版注音、翻译、赏析(李白)

2019-11-04 09:36:06  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

鸣皋歌送岑征君拼音版.jpg

 鸣皋歌送岑征君拼音版注音:

 ruò yǒu rén xī sī míng gāo , zǔ jī xuě xī xīn fán láo 。

 若有人兮思鸣皋,阻积雪兮心烦劳。

 hóng hé líng jìng bù kě yǐ jìng dù , bīng lóng lín xī nán róng dāo 。

 洪河凌竞不可以径度,冰龙鳞兮难容舠。

 miǎo xiān shān zhī jùn jí xī , wén tiān lài zhī cáo cáo 。 shuāng yá gǎo hào yǐ hé xī ,

 邈仙山之峻极兮,闻天籁之嘈嘈。霜崖缟皓以合兮,

 ruò cháng fēng shān hǎi yǒng cāng míng zhī bō tāo 。 xuán yuán lǜ pí , tiǎn tàn yín jí 。

 若长风海涌沧溟之波涛。玄猿绿罴,舔舕崟岌。

 wēi kē zhèn shí , hài dǎn lì pò , qún hū ér xiāng háo 。 fēng zhēng róng yǐ lù jué ,

 危柯振石,骇胆栗魄,群呼而相号。峰峥嵘以路绝,

 guà xīng chén yú yán áo 。 sòng jūn zhī guī xī , dòng míng gāo zhī xīn zuò 。

 挂星辰于岩嶅。送君之归兮,动鸣皋之新作。

 jiāo gǔ chuī xī tán sī , shāng qīng líng zhī chí gé 。 jūn bù xíng xī hé dài ,

 交鼓吹兮弹丝,觞清泠之池阁。君不行兮何待,

 ruò fǎn gù zhī huáng hè 。 sǎo liáng yuán zhī qún yīng , zhèn dà yǎ yú dōng luò 。

 若反顾之黄鹤。扫梁园之群英,振大雅于东洛。

 jīn zhēng xuān xī lì zǔ zhé , xún yōu jū xī yuè yǎn è 。 pán bái shí xī zuò sù yuè ,

 巾征轩兮历阻折,寻幽居兮越巘崿。盘白石兮坐素月,

 qín sōng fēng xī jì wàn hè 。 wàng bù jiàn xī xīn fēn yūn , luó míng míng xī xiàn fēn fēn 。

 琴松风兮寂万壑。望不见兮心氛氲,萝冥冥兮霰纷纷。

 shuǐ héng dòng yǐ xià lù , bō xiǎo shēng ér shàng wén 。 hǔ xiào gǔ ér shēng fēng ,

 水横洞以下渌,波小声而上闻。虎啸谷而生风,

 lóng cáng xī ér tǔ yún 。 guǎ hè qīng lì , jī wú pín shēn 。 hún dú chǔ cǐ yōu mò xī ,

 龙藏溪而吐云。寡鹤清唳,饥鼯颦呻。魂独处此幽默兮,

 qiǎo kōng shān ér chóu rén 。 jī jù zú yǐ zhēng shí , fèng gū fēi ér wú lín 。

 愀空山而愁人。鸡聚族以争食,凤孤飞而无邻。

 yǎn tíng cháo lóng , yú mù hún zhēn 。 mó mǔ yī jǐn , xī shī fù xīn 。

 蝘蜓嘲龙,鱼目混珍。嫫母衣锦,西施负薪。

 ruò shǐ cháo yóu zhì gù yú xuān miǎn xī , yì xī yì hū kuí lóng bié sǎ yú fēng chén 。

 若使巢由桎梏于轩冕兮,亦奚异乎夔龙蹩躠于风尘。

 kū hé kǔ ér jiù chǔ , xiào hé kuā ér què qín 。

 哭何苦而救楚,笑何夸而却秦。

 wú chéng bù néng xué èr zǐ gū míng jiǎo jié yǐ yào shì xī , gù jiāng qì tiān dì ér yí shēn 。

 吾诚不能学二子沽名矫节以耀世兮,固将弃天地而遗身。

 bái ōu xī fēi lái , cháng yǔ jūn xī xiāng qīn 。

 白鸥兮飞来,长与君兮相亲。

 鸣皋歌送岑征君翻译:

 有人如岑徵君者思归鸣皋,苦阻于大雪冰封而忧心。

 若走水路,则大河冰封,令人战战兢兢不可以渡过,河冰如龙鳞参差,不能行船。

 若走旱路,则群山高峻,天风阵阵,难于登攀。

 白皑皑的雪崖霜峰连绵合沓,像长风吹起的海上之汹涌波涛。

 山峰高耸险要,山顶上有玄猿绿熊瞪目吐舌;

 又有枯树危石摇摇欲堕,其群呼与相号之声,无不令人骇心动魄。

 群峰峥嵘而路断,层峦叠嶂上与星辰相接。

 我送君之将归,作《鸣皋歌》以相送。

 且设饯别宴于清泠池上,伴之以鼓琴之乐。

 君不行如返顾之黄鹤,还期待着什么呢?

 想必是要一扫梁园之群英,欲振大雅于东洛。

 一展雄才而后始上征轩,历经阻折,翻山越岭,以入陇居。

 去过那种坐白石而赏清月,弹松风而寂万壑的宁静生活吧。

 自君去后,我怅望不见而心烦意乱,想象在鸣皋山中,松萝昏暗而雪霰纷纷;

 泉水穿崖过洞,一清见底,流水声声,流喧不已;

 虎啸生风,震响山谷,龙藏深澳,吐云洞中。

 更有夜鹤清亮的鸣叫,饥鼯蹙眉而呻吟。

 块然独居如此清寂之地,真使人为之揪心担忧。

 当今之世,小人得志如群鸡旋聚而争食于朝堂,君子失势却如孤凤无都而远飞于山林。

 是非不分如同蜥蜴敢笑巨龙,而鱼目可以混同珍珠。

 美女不如丑女,嫫母衣锦入宠,而使美女西施负薪为奴。

 这一切何异于使高士巢父、许由囚于轩车冠冕,让夔、龙这样的贤臣沦落于风尘之中?

 申包胥哭于秦庭而救楚,鲁仲连假谈笑以却奏兵。

 我实在不能学此二人沽名钓誉,矫立名节以夸耀于后世。

 吾当遗世独立,与白鹤相狎,与君长于山水之中相亲相随。

 鸣皋歌送岑征君赏析:

 此诗为李白自制歌行,用来送他的朋友岑徵君到嵩县鸣皋山隐居,故曰“鸣皋歌”,而以“送岑徵君”为其副题。同时李白还写了一首《送岑徵君归鸣皋山》,其中说到岑徵君乃相门之后,家世显赫,但也多次遭到迫害,促使岑徵君早就萌发了隐居的念头。眼看着自己的朋友就要离开宋州的梁园到嵩县鸣皋山去隐居了,面对着漫山遍野的皑皑白雪,诗人的心情特别“烦劳”。一种“天长水阔厌远涉”,一种“将登太行雪满山”的感觉涌上心头。在诗人的想象中,从宋州梁园到嵩县鸣皋山竟是如此艰难和可畏。于是组成了“洪河凌兢不可以径度”,至“挂星辰于岩嶅”一段描写。这是经由“烦劳”的特殊心态幻觉出来的一连串意象语汇,渡越冰封雪冻的河流是那样艰难;鸣皋山是那样的令人向往,却又那样难以企及;大自然的“天籁”之音,也变得嘈杂难听;素裹银装的群山绵延起伏,犹如大海中长风掀起的巨浪令人生畏;甚至那些伏居深山,跳跃于“危柯振石”间的珍稀动物,也不能不“骇胆栗魄,群呼而相号”了。暗示出岑勋此时到鸣皋山隐居,实在不是一件愉快的事。“送君之归兮”至“愀空山而愁人”,笔锋一转,才正式进入送行的叙述。先记送行的情景:“交鼓吹兮弹丝,觞清泠之池阁”,酒酣耳热,丝竹并奏之情如见;接着赞岑徵君的为人:“扫梁园之群英,振大雅于东洛”,作文赋诗,风流儒雅之态可想而知;再想象其幽居的乐趣:“盘白石兮坐素月,琴松风兮寂万壑”,回归自然,抱朴含真之趣可亲,继而是对友人深情的关注与怀念:“块独处此幽默兮,愀空山而愁人”。诗人想象中的鸣皋山,并不是“两岸桃花夹去津”的桃源乐土,而是有虎啸、有龙吟,有“冥鹤清唳,饥鼯呻嚬”的充满着躁动不安和不平之鸣的世界。这里诗人以暗示、对比、烘托等手法,暗示山居野处,虎卧龙潜,遗世独立,并非最佳之所。

 至此,李白的激情又一次爆发出来,于是有了“鸡聚族以争食”,至结尾的第三段文字。像岑徵君这样的志士只能遗世独立于山中,而鸡鸣狗盗之徒却窃踞魏阙。因此诗人发出了高亢激越的音响:“若使巢由桎梏于轩冕兮,亦奚异乎夔龙蹩于风尘。”这是古今志士的一种宿命。所谓“济水自清河自浊,周公大圣接舆狂”(李颀《杂兴》)。清者自清,浊者自浊。巢由与夔龙尚且不能勉强凑合在一起,更何况与鸡鹜争食,与蝘蜓混居。于是接着又引申包胥与鲁仲连为例,说明岑徵君不愿学,亦不必学。他遗弃了沽名耀世的殊勋与荣誉,却获得了人生的解放与自由。这里的“吾”,不是李白自谓,而是代岑徵君立言。此时的李白已经化为一只白鸥,并借岑徵君之口,邀约他早一天也能飞到鸣皋山去。那时,他也就可超越尘世的束缚而遨游于天地之间了。

 这是一首骚体诗。骚体诗自魏晋后沉寂了四五百年,在李白笔下,又一次以崭新的面貌呈现在读者面前。这首歌行的句式、语言、音节、韵味,那种酣畅淋漓,纵横驰骋,惊心骇目,声势夺人的气魄,以及那些借助于含混、暖昧、朦胧的意象所形成的梦幻般的艺术效果,是李白的独创。而选择这种古老的文学形式,是因为他此时的遭遇和心境太像屈原了。