当前位置: 小升初网 > 古诗词 > 正文

古诗游子吟拼音版/注音版(原文+翻译+赏析+作者)

2019-08-23 09:35:56  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

 经典的《游子吟》古诗一共有四个版本,小升初网对其都做了拼音版注音与翻译赏析,请往下查看:

8202eef4bad35ebfcd0c9c715dc56778.jpg

 游子吟全文翻译+全文拼音版注音(孟郊)

 游子吟全文拼音版:

 cí mǔ shǒu zhōng xiàn , yóu zǐ shēn shàng yī 。

 慈母手中线, 游子身上衣。

 lín xíng mì mì féng ,yì kǒng chí chí guī 。

 临行密密缝,意恐迟迟归。

 shuí yán cùn cǎo xīn ,bào dé sān chūn huī 。

 谁言寸草心,报得三春晖。

065fa9d5e8a90d5af8f34bbdb492e8c8.jpg

 游子吟拼音版注音、翻译、赏析(李益)

 游子吟拼音版注音:

 nǚ xiū fū xù bó , kè chǐ zhǔ rén jiàn 。

 女羞夫婿薄,客耻主人贱。

 zāo yù tóng zhòng liú , dī huí kuì xiāng jiàn 。

 遭遇同众流,低回愧相见。

 jūn fēi qīng tóng jìng , hé shì kōng zhào miàn 。

 君非青铜镜,何事空照面。

 mò yǐ yī shàng chén , bù wèi xīn rú liàn 。

 莫以衣上尘,不谓心如练。

 rén shēng dāng róng shèng , dài shì wù yán juàn 。

 人生当荣盛,待士勿言倦。

 jūn kàn bái rì chí , hé yì xián shàng jiàn 。

 君看白日驰,何异弦上箭。

d809b89b9301d05ac1fddfdc0e935e6f.jpg

 游子吟拼音版注音、翻译、赏析(陈陶)

 游子吟拼音版注音:

 qī wū xǐ lín shǔ , jīng péng shāng suì lán 。

 栖乌喜林曙,惊蓬伤岁阑。

 guān hé sān chǐ xuě , hé chù shì tiān shān 。

 关河三尺雪,何处是天山。

 shuò fēng wú chóng yī , pú mǎ jī qiě hán 。

 朔风无重衣,仆马饥且寒。

 cǎn qī bié qī zi , chí huí chū mén nán 。

 惨戚别妻子,迟回出门难。

 nán ér zhí xiū míng , qǐ shì cháng ní pán 。

 男儿值休明,岂是长泥蟠。

 hé zhě wéi mù ǒu , hé rén shì jīn luán 。

 何者为木偶,何人侍金銮。

 yù yù shǒu pín jiàn , yōu yōu yì wú duān 。

 郁郁守贫贱,悠悠亦无端。

 jìn bù tú gōng míng , tuì bù chù yán luán 。

 进不图功名,退不处岩峦。

 qióng tōng zài hé rì , guāng jǐng rú tiào wán 。

 穷通在何日,光景如跳丸。

 fù guì kǔ bù zǎo , lìng rén cuī xīn gān 。

 富贵苦不早,令人摧心肝。

 shì qī chūn zhī yáng , yī zhèn mó xiāo hàn 。

 誓期春之阳,一振摩霄翰。

3d125176d8792502f1a055cf9e98ac4c.jpg

 游子吟拼音版、翻译、赏析_顾况古诗

 游子吟拼音版注音:

 gù lì sī pí mǎ , gù kē sī mí qín 。

 故枥思疲马,故窠思迷禽。

 fú yún bì wǒ xiāng , zhí zhú yóu zǐ yín 。

 浮云蔽我乡,踯躅游子吟。

 yóu zǐ bēi jiǔ zhì , fú yún yù dōng cén 。

 游子悲久滞,浮云郁东岑。

 kè táng wú sī tóng , luò yè rú qiū lín 。

 客堂无丝桐,落叶如秋霖。

 jiān zāi yuǎn yóu zǐ , suǒ yǐ bēi zhì yín 。

 艰哉远游子,所以悲滞淫。

 yī wéi fú yún cí , fèn sài shuí néng jīn 。

 一为浮云词,愤塞谁能禁。

 chí guī bǎi nián nèi , wéi yuàn zhǎn suǒ qīn 。

 驰归百年内,唯愿展所钦。

 hú wéi bù guī yú , zuò shǐ nián bìng qīn 。

 胡为不归欤,坐使年病侵。

 wèi lǎo shuāng rào bìn , fēi kuáng huǒ shāo xīn 。

 未老霜绕鬓,非狂火烧心。

 tài háng hé nán zāi , běi dǒu bù kě zhēn 。

 太行何难哉,北斗不可斟。

 yè jìng xīng hé chū , gěng gěng chén yǔ cān 。

 夜静星河出,耿耿辰与参。

 jiā rén xiòng qīng tiān , chǐ sù zhòng yú jīn 。

 佳人夐青天,尺素重于金。

 jué liáo qún dòng yì , miǎo mò zhū jìng sēn 。

 泬寥群动异,眇默诸境森。

 tái yī shàng xián jiē , xī shuài cuī hán zhēn 。

 苔衣上闲阶,蟋蟀催寒砧。

 lì shēn jì jǐ wù , dào xiǎn wú róng zhēn 。

 立身计几误,道险无容针。

 sān nián bù huán jiā , wàn lǐ yí jǐn qīn 。

 三年不还家,万里遗锦衾。

 mèng hún wú chóng zǔ , lí yōu wǎng gǔ jīn 。

 梦魂无重阻,离忧罔古今。

 hú wéi bù guī yú , gū fù xiá zhōng qín 。

 胡为不归欤,辜负匣中琴。

 yāo xià shì hé wù , qiān chán kuàng dēng xún 。

 腰下是何物,牵缠旷登寻。

 zhāo yǔ míng shān qī , xī sù chǔ shuǐ yīn 。

 朝与名山期,夕宿楚水阴。

 chǔ shuǐ shū yǎn yàng , míng shān yǎo qū qīn 。

 楚水殊演漾,名山窅岖嶔。

 kè cóng dòng tíng lái , wǎn luán xiāo xiāng shēn 。

 客从洞庭来,婉娈潇湘深。

 jú yòu zài nán guó , hóng yàn yí qiū yīn 。

 橘柚在南国,鸿雁遗秋音。

 xià yǒu bì cǎo zhōu , shàng yǒu qīng jú lín 。

 下有碧草洲,上有青橘林。

 yǐn zhú kuī dòng xué , líng bō pì tiān chēn 。

 引烛窥洞穴,凌波睥天琛。

 pú hé yǐng cēn cī , fú hè chú lín cén 。

 蒲荷影参差,凫鹤雏淋涔。

 hào gē xī fāng dù , sàn fā qīng huá zān 。

 浩歌惜芳杜,散发轻华簪。

 hú wéi bù guī yú , lèi xià zhān yī jīn 。

 胡为不归欤,泪下沾衣襟。

 yuān fēi lì xiāo hàn , lóu yǐ zhì zhān xún 。

 鸢飞戾霄汉,蝼蚁制鳣鱏。

 hè hè dà shèng cháo , rì yuè guāng zhào lín 。

 赫赫大圣朝,日月光照临。

 shèng zhǔ suī qǐ dí , qí rén fēn yān chén 。

 圣主虽启迪,奇人分湮沈。

 céng chéng dēng yún sháo , wáng fǔ qiāng qiú lín 。

 层城登云韶,王府锵球琳。

 lù míng zhì fēng cǎo , kuàng fù yú rén zhēn 。

 鹿鸣志丰草,况复虞人箴。