当前位置: 小升初网 > 古诗词 > 正文

天马歌拼音版注音+翻译+赏析(李白)

2019-03-14 13:21:25  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

天马歌拼音版.jpg

 天马歌拼音版注音:

 tiān mǎ lái chū yuè zhī kū , bèi wéi hǔ wén lóng yì gǔ 。

 天马来出月支窟,背为虎文龙翼骨。

 sī qīng yún , zhèn lǜ fà , lán jīn quán qí zǒu miè mò 。

 嘶青云,振绿发,兰筋权奇走灭没。

 téng kūn lún , lì xī jí , sì zú wú yī jué 。

 腾昆仑,历西极,四足无一蹶。

 jī míng shuā yān bū mò yuè , shén xíng diàn mài niè huāng hū 。

 鸡鸣刷燕晡秣越,神行电迈蹑慌惚。

 tiān mǎ hū , fēi lóng qū , mù míng cháng gēng yì shuāng fú 。

 天马呼,飞龙趋,目明长庚臆双凫。

 wěi rú liú xīng shǒu kě wū , kǒu pēn hóng guāng hàn gōu zhū 。

 尾如流星首渴乌,口喷红光汗沟朱。

 céng péi shí lóng niè tiān qú , jī jīn luò yuè zhào huáng dū 。

 曾陪时龙蹑天衢,羁金络月照皇都。

 yì qì léng léng líng jiǔ qū , bái bì rú shān shuí gǎn gū 。

 逸气棱棱凌九区,白璧如山谁敢沽。

 huí tóu xiào zǐ yān , dàn jué ěr bèi yú 。

 回头笑紫燕,但觉尔辈愚。

 tiān mǎ bēn , liàn jūn xuān , sǒng yuè jīng jiǎo fú yún fān 。

 天马奔,恋君轩,駷跃惊矫浮云翻。

 wàn lǐ zú zhí zhú , yáo zhān chāng hé mén 。

 万里足踯躅,遥瞻阊阖门。

 bù féng hán fēng zǐ , shuí cǎi yì jǐng sūn 。

 不逢寒风子,谁采逸景孙。

 bái yún zài qīng tiān , qiū líng yuǎn cuī wéi 。

 白云在青天,丘陵远崔嵬。

 yán chē shàng jùn bǎn , dào xíng nì shī wèi rì wǎn 。

 盐车上峻坂,倒行逆施畏日晚。

 bó lè jiǎn fú zhōng dào yí , shào jìn qí lì lǎo qì zhī 。

 伯乐翦拂中道遗,少尽其力老弃之。

 yuàn féng tián zǐ fāng , cè rán wèi wǒ bēi 。

 愿逢田子方,恻然为我悲。

 suī yǒu yù shān hé , bù néng liáo kǔ jī 。

 虽有玉山禾,不能疗苦饥。

 yán shuāng wǔ yuè diāo guì zhī , fú lì xián yuān cuī liǎng méi 。

 严霜五月凋桂枝,伏枥衔冤摧两眉。

 qǐng jūn shú xiàn mù tiān zǐ , yóu kān nòng yǐng wǔ yáo chí 。

 请君赎献穆天子,犹堪弄影舞瑶池。

 天马歌翻译:

 天马来自于月支窟那个地方,它脊背的毛色如同虎纹一样漂亮,骨如龙翼一样坚韧有力。

 天马仰天而嘶,声震青云;它摇动着的鬃毛,像绿发一样明亮。它兰筋权奇,骨相神骏,飞跑起来,倏然而逝,连影子也看不清楚。

 它腾迈昆仑,飞越西极,四蹄生风,从不失足。

 鸡鸣时它还在燕地刷毛理鬃,到傍晚时它已在越地悠闲地吃草了。其神行之速真如电闪一般,只见其影而不见其形。

 天马呼啸着驰骋而过,就像是飞龙一样窈矫。它目如明星,膀如双凫。

 尾如流星,首如渴鸟,口喷红光,汗流如血。它曾与宫中的御马一道在天街上奔驰,羁金络月,光照皇都。

 豪逸之气,凌迈九州。此时天马的身价,就是堆积如山的白壁,也难抵其值。

 那些所谓的名马,什么紫燕之类,跟它相比,真是不值一提。

 但是时过境迁,好景不长。如今的天马,虽然依日顾恋天子的车驾。

 它奔跑起来依然能驰骋万望,耸跃浮云,英姿不减当年,但却适望天门,脚因而不得进了。

 遇不到寒风子这样的识马者,谁还认得逸景这样的名马呢?

 想当年,曾经驾着穆天子的车驾,穿过白云,迈越丘山,前往西天与西王母相会,是何等的神气得意啊。

 但如今却驾着盐车向着高峻的山坡上苦苦挣扎,盐车倒行下滑而力尽途中,天色已晚。

 对天马此种不幸之遭遇,只有伯乐才会中适停车为之抚慰悲叹,少尽其力而老被遗弃。

 多么想能够遇到像田子方这样的仁人啊,只有他才会对老马的命运为之悲慨和同情。

 五月的严霜摧凋了桂枝,天马伏枥含冤无草可食。虽然昆仑玉山之上有仙禾,可是,却难以疗救如今落傀天马之苦饥啊。

 诸君有哪位可怜这匹年老的天马,请您赎献给穆天子,它虽不能出力拉车了。但在瑶池上作一匹弄影的舞马,总还是可以的吧!

 天马歌赏析:

 本诗可分为五段。第一段写天马的神峻,诗人以此来比喻自己非凡的才能。头一句首写出天马的不凡来历。天马并非产于中土,传说天马出产在西域月支国的山洞中。月支、大宛等国,俱在新疆伊犁河和苏联伊塞克湖一带,故在汉人的眼中,那就是“西极”。这匹天马的背上的毛色就象虎皮的花纹一样,它长着飞龙的翅膀,形象更加神奇。接着,诗人描写天马驰奔的神姿:它嘶声响彻青云,跑起来鬃毛象绿发一样飘荡;它的双目之上兰筋突起,权骨奇异,飞奔起来霎时间就不见了踪影。它从神话中的昆仑山上腾跃而起,跨越了西极的千山万水,四蹄生风,无一闪失。它飞奔的神速简直令人不敢相信。鸡鸣时它还在北方的燕地(北京、河北、辽宁一带)刷洗鬃毛、下午申时(约为三、四点钟)已经奔驰到南方的越地(浙江地区),在那里安详地吃草。它奔走的速度真如电闪流星,一闪即过,使人们来不及看清它的身影,它就消失得无影无踪了。这里诗人以描写天马的神异来喻自己的卓越才能。对于自已的才能,李白一向是非常自负的,甚至于在不了解他的人看来,简直是说大话。而了解他的人,都称他有王霸之才,堪为帝王之佐。

 第二段,写天马也曾有过“跃天衢”、“照皇都”的得意时刻。以此来比喻他在天宝初在长安待诏供奉翰林的一段宠遇。在天马得意的时期,它仰头呼啸,扬蹄飞奔,象飞龙似的。它的眼睛象长庚星一样的明亮,它的胸脯,两块肌肉鼓鼓的,象一双鸭子一样丰满,扫尾迅似流星,昂头犹如乌鹰,口喷红光,膊出汗血,是何等的骏健精神。它曾和天子御厩中的龙马一起在长安的大道上并驾齐驱,头上的金羁络头套在月一样丰满的两颊上,金光闪耀,影照皇都。它逸然自得,威风凛凛,声传九州。一时间,它的身价倍增,即使是白璧如山,价值连城也换不去这匹天马。再回头瞧瞧那古代曾名贵一时的骏骥紫燕,相比之下,那紫燕竟笨得象条驴!诗人天宝初年的恩宠和身价,就是透过这样的描绘给反射出来的。

 第三段写天马被丢弃冷落的情状。它虽然依恋君王的车驾,不忍离去,但是已得不到君王的爱怜,只好腾跃惊矫,四方奔驰。象浮云一样飘荡万里。回首遥望天门,再也逢遇不到象寒风子那样识马的人,会用它这匹周穆王的千里马“逸景”的后代。天马的这种遭遇与李白逐出长安后的情况,何其相似。

 第四段写天马的晚年。它拉着盐车,仰望青天,那天上的白云是多么悠闲自在,它自己却忍辱负重,向着陡峭的山坂攀登,真象是倒行逆施一样困难。抬头看,前面的丘陵连绵,道路遥远而没有尽头。红日西坠,天色渐晚。它想起了古代的伯乐,曾经抚摸着蹄折胫断的骏马,哀伤它少尽其力,老了而被弃。这匹遭难的天马,正象征着李白晚年因永王事件而遭难的悲惨处境。

 最后一段,写天马希望能够遇到象田子方这样的仁人,同情它、起用它。田子方是战国时的仁人。一次,田子方在路上遇见了一个人赶着一匹老马,问他要干什么,那人回答说,这是他主人家的一匹马,因老而无用,要牵出去卖掉。田子方说:“少尽其力而老去其身,仁者不为也。”就掏钱将这匹马买下了。李白所需要的正是这种同情和理解。若不被理解和同情,其实就是有昆仑山上的琼草玉禾,也不能疗救自己的痛苦,这匹天马的遭遇,就象是五月的桂枝遭到了意外的严霜摧打,它有着无限的冤屈私不平。它希望有象田子方这样的识才仁人,能够把自己献给穆天子。虽然老了,已不能驾车奔驰,但是,在王母娘娘的瑶池盛会上,当一名舞马总还是可以的。严霜五月”说的是战国时邹衍的故事。邹衍奉事燕惠王,竭尽忠诚,反被小人谗毁,被关进监狱,他仰天大哭,感动了苍天,夏天五月竟下了一场严霜。在这里,李白用以说明自己被系狱流放是冤枉的,他象这匹天马一样。伏枥衔冤摧两眉”。唐玄宗时,宫中常有马戏,舞马立于台上,按着音乐节奏进退起卧,抬起前腿为君王祝寿。这里是说,如今我老了,尽管不堪大用,但是做一名宫廷文学侍臣,为国家朝廷献出些绵薄之力还是可以的。

 李白一生可以说是与王侯权贵、世俗礼教相斗争、相对立的。但是,他也有妥协的一面。马克思评价歌德时说,他是一个一伟大的诗人,同时身上也有德国庸人的气味。同理,对李白的评价也适用。读者不能因他有过对统治者抱有幻想以及对功名有所追求留连而否定他对统治者反抗精神的一面。相反,通过李白在高压的痛苦下,使得他的灵魂发生扭曲的悲剧中,读者可以看到封建社会的黑暗势力对一个天才的心灵和肉体的摧残,从而更加理解诗人痛苦的心灵,更加痛恨这个不合理的社会。此诗既是咏天马,也是喻李白自己,二者浑然一体,声情并茂,表现了李白的二重性格,是一首成功的咏物诗。