当前位置: 小升初网 > 古诗词 > 正文

自巴东舟行经瞿唐峡登巫山最高峰晚还题壁拼音版注音(李白)

2019-03-14 11:35:44  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

自巴东舟行经瞿唐峡登巫山最高峰晚还题壁.jpg

 自巴东舟行经瞿唐峡登巫山最高峰晚还题壁拼音版注音:

 jiāng xíng jǐ qiān lǐ , hǎi yuè shí wǔ yuán 。

 江行几千里,海月十五圆。

 shǐ jīng qú táng xiá , suì bù wū shān diān 。

 始经瞿唐峡,遂步巫山巅。

 wū shān gāo bù qióng , bā guó jìn suǒ lì 。

 巫山高不穷,巴国尽所历。

 rì biān pān chuí luó , xiá wài yǐ qióng shí 。

 日边攀垂萝,霞外倚穹石。

 fēi bù líng jué dǐng , jí mù wú xiān yān 。

 飞步凌绝顶,极目无纤烟。

 què gù shī dān hè , yǎng guān lín qīng tiān 。

 却顾失丹壑,仰观临青天。

 qīng tiān ruò kě mén , yín hàn qù ān zài ?

 青天若可扪,银汉去安在?

 wàng yún zhī cāng wú , jì shuǐ biàn yíng hǎi 。

 望云知苍梧,记水辨瀛海。

 zhōu yóu gū guāng wǎn , lì lǎn yōu yì duō 。

 周游孤光晚,历览幽意多。

 jī xuě zhào kōng gǔ , bēi fēng míng sēn kē 。

 积雪照空谷,悲风鸣森柯。

 guī tú xíng yù xūn , jiā qù shàng wèi xiē ,

 归途行欲曛,佳趣尚未歇,

 jiāng hán zǎo tí yuán , sōng míng yǐ tǔ yuè 。

 江寒早啼猿,松暝已吐月。

 yuè sè hé yōu yōu , qīng yuán xiǎng jiū jiū 。

 月色何悠悠,清猿响啾啾。

 cí shān bù rěn tīng , huī cè huán gū zhōu 。

 辞山不忍听,挥策还孤舟。

 自巴东舟行经瞿唐峡登巫山最高峰晚还题壁翻译:

 江上的行程已是几千里,我已见到了十五次江上的月圆。

 先是饱览了瞿塘峡的风光,随后便又登巫山。

 巴国的大地虽已走尽,而这巫山却是高得难以达到顶端。

 身负巨石好像在云霞之外,手攀垂下的藤萝又像已接近日边。

 飞步登上巫山山顶时,极目远望食有丝毫的遮掩。

 回头不见了暗红色的山壑,仰望看到的只是青天。

 青天近得似乎可以用手摸到,不知银河离这里还有多远?

 望着白云飞去的地方可以辨知苍梧山,随着滚滚东去的江水可以探知大海。

 游历到日光西斜,仍然有许多妙境值得徘徊。

 悲风吹着树枝作响,空谷里的积雪还白光闪闪。

 踏上归途时已是黄昏,此时的游兴依然未减。

 寒江两岸的猿声早早地啼起,一轮明月已出现在昏暗的松间。

 啊,月光是多么清悠,猿啼又是多么凄惨。

 我实在不能忍闻这猿啼而匆忙下山,快步回到我的小船。

 自巴东舟行经瞿唐峡登巫山最高峰晚还题壁赏析:

 此诗“巴东”这一地理概念的具体所指,历来有所争议。一些旧注认为诗题上的“巴东”即是唐代归州的巴东(今湖北巴东),如比较权威的清代学者王琦所注的《李太白全集》在此诗题下解释说:“巴东,即归州也,唐时隶山南东道。”(《李太白全集》中册1021页,中华书局出版)若仅凭字面意义,此说无错。但按照诗意,则不可通。诗题曰“自巴东舟行经瞿唐峡登巫山”云云,可知诗人的行进路线是从巴东出发,然后穿过瞿唐峡,接着才登上巫山的。若此,巴东的位置一定在瞿唐峡之前,或者说,瞿唐峡一定在巴东和巫山的中间。然而,归州的巴东却在巫山的下游,若自这里登巫山,则必须溯江而上,但无论如何又无法经过瞿唐峡。如果顺流,那就要先过瞿唐峡,登巫山之后要再行走相当一段水路方可到归州的“巴东”,与诗题大相牴牾。于此可知,“归州巴东”的说法是错误的。其实此诗中的“巴东”是指夔州(今四川奉节)。《新唐书》地理志卷四十载:“夔州,云安郡下都督府,本信州巴东郡。武德二年(619)更州名,天宝元年(642)更郡名。”据此可知夔州原来是信州的巴东郡,至“天宝元年”始“更郡名”。李白此行当在开元十三年(725),此时的夔州尚未改名,仍叫巴东郡,所以诗人才有此称。又据《方舆胜览》:“瞿塘峡在夔州东一里”。若把与此有关的地名按长江流向自上而下的地理位置排列一下的话,其顺序则是夔州、瞿唐峡、巫山、巴东,况且前三处所距不远,完全可能是在一天中所经过的三个地方。诗人自夔州(时称巴东郡)出发,很快即经过瞿唐峡而到达巫山(参见《中国历史地图册》第五册47——48页,中华地图学社出版)。这样解则全诗疑窦顿开,语意甚明。

 诗的开头概述自己登巫山前的情景。“江行几千里,海月十五圆”两句是说自己从家乡出发以来,沿江已走了几千里水路。这天正逢望日,明月皎洁,圆如银盘。诗人接着说,刚刚经过瞿唐峡之后便徒步登上巫山的最高峰。在山巅之上,诗人极目千里,饱览巫山的雄姿。“巫山高不穷,巴国尽所历”紧承前句,写巫山的高危与广阔。“不穷”是无穷无尽之意,这显然是夸张的说法,但又可说是诗人所目见。因为诗人视野之内皆是耸山峻岭,都是巫山之境,故谓之“无穷”,所以下句说整个巴国境内都被巫山占据了。当然此句只是形容巫山面积之大,与杜甫名句“岱宗夫如何,齐鲁青未了”句意相同,不必拘泥考证巴国的辖境。“日边攀垂萝,霞外依穹石。飞步凌绝顶,极目无纤烟”四句写登山时的主观感受。山路高危陡峭,诗人要凭借垂下的藤条萝蔓才可向上攀援,有时只好倚偎在突出的大石头上喘息一会儿。诗人登得太高了,他觉得好像在日边霞外一般,云气在脚下缭绕,太阳在身边高悬。诗人心情愉悦,急不可待地快步登上绝顶,向远处眺望。啊!太美了。天清日朗,万里澄鲜,一点遮挡视线的东西也没有。他心旷神怡,浮想联翩,以下六句便写其在顶峰上的感受。

 “却顾”两句是说,山顶真是高极了,回头向下一看,只见万里深渊神秘莫测,令人面容失色,心惊肉跳;抬头向上一望,头上即是青天。登临高绝之处,惊愕中又有几分自豪感,这是所有登山人都会产生的普遍心理。于是诗人展开了想象的翅膀,竟觉得青天仿佛可以用手就能摸到一样,但夜间所常见的银河此时却不知哪里去了。远望云彩的升起之处,便可知道苍梧山所在的地方;观看那奔腾的大江的流逝,便可辨别大海所在的方向。“苍梧”语出《归藏·启筮》:“有白云出自苍梧,入于大梁”。“瀛海”一词出白于《史记》。其实这两句诗是诗人由眼前所见的云气和江水发想而来,江流的方向当然应该是大海,无须详考。“周游孤光晚,历览幽意多”两句是过渡句,承上启下,下文便转写归途中的景色。

 “积雪照空谷”以下八句大意是说,高山背阴处的积雪映照着空荡荡的深谷,风吹树木发出呜呜的悲凄之声。踏上归途时天色已晚,只剩夕阳的余晖了,但诗人游意未艾,兴致颇高。江上寒冷,故早早就听到了猿的啼叫之声,天色朦朦胧胧,远处的松林已隐隐约约,一轮明月从那里缓缓升起,宛如松林吐出的一般。月光皎洁明媚,猿声清幽凄厉。此情此景给人一种空寂静穆的感觉。这既是眼前的实景,又有诗人不忍离去的主观情感寓于其间,因此有一种惆怅惋惜的情味。最后两句说虽然自己还有游兴。但不愿再听到猿的啼叫声,这才怀着恋恋不舍的心情辞别了巫山,拄着登山杖回到了船上。

 全诗记叙登巫山的经过,写得相当完整。从开始上山写起,继写登山时的感受与登上顶峰时所见到的景色,最后写下山及回船的过程,一气呵成,完全按时间顺序和所经历的过程来写,脉络清晰,层次分明。诗中借助夸张手法和大胆的想象渲染巫山之高峻宏伟,“日边”、“霞外”等诗句给人以飘飘欲仙之感“青天若可扪,银汉去安在?”两句更是异想天开的惊人之语,令人耳目一新,充分体现出诗人的浪漫气质。此诗是太白初离家乡时所作,他第一次接触到如此雄伟壮阔的山川景色,又因未接世事,所以诗中洋溢着欣喜之情,虽然在后半部分略含凄寂之味,但那恰恰充分地表现了游兴未尽的遗憾与惋惜,并没有什么感伤的情味。全诗的基调是明朗乐观,积极向上的,与其后来的一些山水诗的扑朔迷离,晦暗感伤是大不相同的。