浣溪沙·红桥怀古和王阮亭韵拼音版注音、翻译、赏析(纳兰性德)

 浣溪沙·红桥怀古和王阮亭韵拼音版注音: wú yàng nián nián biàn shuǐ liú 。 yī shēng shuǐ diào duǎn tíng qiū 。 jiù shí míng yuè zhào yán
2019-04-12

浣溪沙·十八年来堕世间拼音版注音、翻译、赏析(纳兰性德)

 浣溪沙·十八年来堕世间拼音版注音: shí bā nián lái duò shì jiān , chuī huā jiáo ruǐ nòng bīng xián 。 十八年来堕世间,吹花嚼蕊弄冰弦。 du
2019-04-11

浣溪沙·十里湖光载酒游拼音版注音、翻译、赏析(纳兰性德)

 浣溪沙·十里湖光载酒游拼音版注音: shí lǐ hú guāng zài jiǔ yóu , qīng lián dī yìng bái píng zhōu 。 十里湖光载酒游,青帘低映白苹洲。 xī f
2019-04-11

浣溪沙·凤髻抛残秋草生拼音版注音、翻译、赏析(纳兰性德)

 浣溪沙·凤髻抛残秋草生拼音版注音: fèng jì pāo cán qiū cǎo shēng , gāo wú shī yuè lěng wú shēng 。 凤髻抛残秋草生,高梧湿月冷无声。 dāng
2019-04-11

浣溪沙·五月江南麦已稀拼音版注音、翻译、赏析(纳兰性德)

 浣溪沙·五月江南麦已稀拼音版注音: wǔ yuè jiāng nán mài yǐ xī , huáng méi shí jié yǔ fēi wēi 。 五月江南麦已稀,黄梅时节雨霏微。 xián kà
2019-04-11

浣溪沙·莲漏三声烛半条拼音版注音、翻译、赏析(纳兰性德)

 浣溪沙·莲漏三声烛半条拼音版注音: lián lòu sān shēng zhú bàn tiáo , xìng huā wēi yǔ shī hóng xiāo 。 莲漏三声烛半条,杏花微雨湿红绡。 nà
2019-04-11

浣溪沙·欲寄愁心朔雁边拼音版注音、翻译、赏析(纳兰性德)

 浣溪沙·欲寄愁心朔雁边拼音版注音: yù jì chóu xīn shuò yàn biān , xī fēng zhuó jiǔ cǎn lí yán 。 欲寄愁心朔雁边,西风浊酒惨离颜。 huáng h
2019-04-11

浣溪沙·万里阴山万里沙拼音版注音、翻译、赏析(纳兰性德)

 浣溪沙·万里阴山万里沙拼音版注音: wàn lǐ yīn shān wàn lǐ shā 。 shuí jiāng lǜ bìn dǒu shuāng huá 。 万里阴山万里沙。谁将绿鬓斗霜华。 n
2019-04-11

浣溪沙·姜女祠拼音版注音、翻译、赏析(纳兰性德)

 浣溪沙·姜女祠拼音版注音: hǎi sè cán yáng yǐng duàn ní , hán tāo rì yè nǚ láng cí 。 海色残阳影断霓,寒涛日夜女郎祠。 cuì diàn chén w
2019-04-11

浣溪沙·消息谁传到拒霜拼音版注音、翻译、赏析(纳兰性德)

 浣溪沙·消息谁传到拒霜拼音版注音: xiāo xī shuí chuán dào jù shuāng ? liǎng háng xié yàn bì tiān cháng , 消息谁传到拒霜?两行斜雁碧天长, wǎ
2019-04-11