浣溪沙·往年宏辞御题有西山晴雪诗拼音版注音、翻译、赏析(元好问)

 浣溪沙·往年宏辞御题有西山晴雪诗拼音版注音: rì shè yún jiān wǔ sè zhī , yuān yāng gōng wǎ bì cēn cī 。 日射云间五色芝,鸳鸯宫瓦碧参差。 x
2019-06-12

浣溪沙·画舫离筵乐未停拼音版注音、翻译、赏析(王国维)

 浣溪沙·画舫离筵乐未停拼音版注音: huà fǎng lí yán yuè wèi tíng , xiāo xiāo mù yǔ hé lǘ chéng 。 画舫离筵乐未停,潇潇暮雨阖闾城。 nǎ kān
2019-05-28

浣溪沙·江村道中拼音版注音、翻译、赏析(范成大)

 浣溪沙·江村道中拼音版注音: shí lǐ xī chóu shú dào xiāng , jǐn huā lí luò zhú sī cháng , chuí chuí shān guǒ guà qīng huáng 。 十里西
2019-05-26

浣溪沙·著酒行行满袂风拼音版注音、翻译、赏析(姜夔)

 浣溪沙·著酒行行满袂风拼音版注音: 予女媭家沔之山阳,左白湖,右云梦,春水方生,浸数千里,冬寒沙露,衰草入云。丙午之秋,予与安甥或荡舟采菱,或举火罝兔,或观鱼簺下;山行野吟,自适
2019-05-22

浣溪沙·丙辰岁不尽五日吴松作拼音版注音+翻译+赏析(姜夔)

 浣溪沙·丙辰岁不尽五日吴松作拼音版注音: yàn qiè chóng yún bù kěn tí , huà chuán chóu guò shí táng xī 。 dǎ tóu fēng làng è jīn chí 。
2019-05-22

浣溪沙·辛亥正月二十四日发合肥拼音版注音+译文+赏析(姜夔)

 浣溪沙·辛亥正月二十四日发合肥拼音版注音: chāi yàn lóng yún wǎn bù xiān 。 nǐ jiāng qún dài xì láng chuán 。 钗燕笼云晚不忺。拟将裙带系郎
2019-05-22

浣溪沙·春点疏梅雨后枝拼音版注音、翻译、赏析(姜夔)

 浣溪沙·春点疏梅雨后枝拼音版注音: 己酉岁,客吴兴,收灯夜阖户无聊,俞商卿呼之共出,因记所见。 chūn diǎn shū méi yǔ hòu zhī , jiǎn dēng xīn shì qiào h
2019-05-21

浣溪沙·楼上晴天碧四垂拼音版注音、翻译、赏析(周邦彦)

 浣溪沙·楼上晴天碧四垂拼音版注音: lóu shàng qíng tiān bì sì chuí 。 lóu qián fāng cǎo jiē tiān yá 。 quàn jūn mò shàng zuì gāo tī 。
2019-05-11

浣溪沙·夜夜相思更漏残拼音版注音、翻译、赏析(韦庄)

 浣溪沙·夜夜相思更漏残拼音版注音: yè yè xiāng sī gēng lòu cán , shāng xīn míng yuè píng lán gān , xiǎng jūn sī wǒ jǐn qīn hán 。 夜
2019-05-08

浣溪沙·身向云山那畔行拼音版注音、翻译、赏析(纳兰性德)

 浣溪沙·身向云山那畔行拼音版注音: shēn xiàng yún shān nà pàn xíng , běi fēng chuī duàn mǎ sī shēng , shēn qiū yuǎn sài ruò wéi qíng 。
2019-04-12