浣溪沙·七夕年年信不违拼音版、注释、赏析(毛文锡)

 浣溪沙·七夕年年信不违拼音版注音: qī xī nián nián xìn bù wéi , yín hé qīng qiǎn bái yún wēi , chán guāng què yǐng bó láo fēi 。 七夕
2019-08-10

浣溪沙·钿毂香车过柳堤拼音版、注释、赏析(张泌)

 浣溪沙·钿毂香车过柳堤拼音版注音: diàn gǔ xiāng chē guò liǔ dī , huà yān fēn chù mǎ pín sī , wèi tā chén zuì bù chéng ní 。 钿毂香车
2019-08-05

浣溪沙·独立寒阶望月华拼音版、注释、赏析(张泌)

 浣溪沙·独立寒阶望月华拼音版注音: dú lì hán jiē wàng yuè huá , lù nóng xiāng fàn xiǎo tíng huā , xiù píng chóu bèi yī dēng xiá 。 独
2019-08-05

浣溪沙·桃杏风香帘幕闲拼音版、注释、赏析(孙光宪)

 浣溪沙·桃杏风香帘幕闲拼音版注音: táo xìng fēng xiāng lián mù xián , xiè jiā mén hù yuē huā guān , huà liáng yōu yǔ yàn chū huán 。 
2019-07-31

浣溪沙·半踏长裾宛约行拼音版注音、翻译、赏析(孙光宪)

 浣溪沙·半踏长裾宛约行拼音版注音: bàn tà cháng jū wǎn yuē xíng , wǎn lián shū chù jiàn fēn míng , cǐ shí kān hèn mèi píng shēng 。 
2019-07-31

浣溪沙·花渐凋疏不耐风拼音版、注释、赏析(孙光宪)

 浣溪沙·花渐凋疏不耐风拼音版注音: huā jiàn diāo shū bù nài fēng , huà lián chuí dì wǎn chóng gōng , duò jiē yíng xiǎn wǔ chóu hóng 。 
2019-07-31

浣溪沙·风撼芳菲满院香拼音版、注释、赏析(孙光宪)

 浣溪沙·风撼芳菲满院香拼音版注音: fēng hàn fāng fēi mǎn yuàn xiāng , sì lián yōng juǎn rì chū cháng , bìn yún chuí zhěn xiǎng wēi huáng
2019-07-31

浣溪沙·风递残香出绣帘拼音版、注释、赏析(孙光宪)

 浣溪沙·风递残香出绣帘拼音版注音: fēng dì cán xiāng chū xiù lián , tuán kē jīn fèng wǔ chān chān , luò huā wēi yǔ hèn xiāng jiān 。 
2019-07-30

浣溪沙·语燕鸣鸠白昼长拼音版、注释、赏析(刘基)

 浣溪沙·语燕鸣鸠白昼长拼音版注音: yǔ yàn míng jiū bái zhòu cháng , huáng fēng zǐ dié cǎo huā xiāng 。 语燕鸣鸠白昼长,黄蜂紫蝶草花香。 c
2019-07-15

浣溪沙·清润风光雨后天拼音版+注释+赏析(晁端礼)

 浣溪沙·清润风光雨后天拼音版注音: qīng rùn fēng guāng yǔ hòu tiān 。 qiáng wēi huā xiè lǜ chuāng qián 。 清润风光雨后天。蔷薇花谢绿窗前。
2019-06-16