浣溪沙·雨过残红湿未飞拼音版注音、翻译、赏析(周邦彦)

 浣溪沙·雨过残红湿未飞拼音版注音: yǔ guò cán hóng shī wèi fēi , shū lí yī dài tòu xié huī 。 yóu fēng niàng mì qiè chūn guī 。 雨过
2018-11-27

浣溪沙·宿醉离愁慢髻鬟拼音版注音、翻译、赏析(韩偓)

 浣溪沙·宿醉离愁慢髻鬟拼音版注音: sù zuì lí chóu màn jì huán , liù zhū yī báo rě qīng hán , yōng hóng mēn cuì yǎn qīng luán 。 宿醉
2018-11-25

浣溪沙·锦帐重重卷暮霞拼音版注音、翻译、赏析(秦观)

 浣溪沙·锦帐重重卷暮霞拼音版注音: jǐn zhàng chóng chóng juǎn mù xiá , píng fēng qū qū dòu hóng yá , hèn rén hé shì kǔ lí jiā 。 锦帐
2018-11-24

浣溪沙·香靥凝羞一笑开翻译、赏析、拼音版注音(秦观)

 浣溪沙·香靥凝羞一笑开拼音版注音: xiāng yè níng xiū yī xiào kāi , liǔ yāo rú zuì nuǎn xiāng āi , rì cháng chūn kùn xià lóu tái 。 香
2018-11-24

浣溪沙·漠漠轻寒上小楼阅读答案(阅读理解题及答案)

 一、梁启超曾将下阕中的自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁赞为新奇的比喻请简要分析比喻的新奇之处 词人将飞花和梦、丝雨和愁这两组本来互不相关的事物,依据它们之间分别
2018-11-23

浣溪沙·漠漠轻寒上小楼翻译、赏析、拼音版注音(秦观)

 浣溪沙·漠漠轻寒上小楼拼音版注音: mò mò qīng hán shàng xiǎo lóu , xiǎo yīn wú lài sì qióng qiū 。 dàn yān liú shuǐ huà píng yōu 。 
2018-11-23

浣溪沙·门隔花深旧梦游翻译、赏析、拼音版注音(吴文英)

 浣溪沙·门隔花深旧梦游拼音版注音: mén gé huā shēn jiù mèng yóu , xī yáng wú yǔ yàn guī chóu 。 yù xiān xiāng dòng xiǎo lián gōu 。 
2018-11-23

浣溪沙·题李中斋舟中梅屏翻译、赏析、拼音版注音(吴文英)

 浣溪沙·题李中斋舟中梅屏拼音版注音: bīng gǔ qīng hán shòu yī zhī 。 yù rén chū shàng mù lán shí 。 冰骨清寒瘦一枝。玉人初上木兰时。 l
2018-11-22

浣溪沙·波面铜花冷不收翻译、赏析、拼音版注音(吴文英)

 浣溪沙·波面铜花冷不收拼音版注音: bō miàn tóng huā lěng bù shōu 。 yù rén chuí diào lǐ xiān gōu 。 yuè míng chí gé yè lái qiū 。 
2018-11-22

浣溪沙·门隔花深梦旧游翻译、赏析、拼音版注音(吴文英)

 浣溪沙·门隔花深梦旧游拼音版注音: mén gé huā shēn mèng jiù yóu 。 xī yáng wú yǔ yàn guī chóu 。 门隔花深梦旧游。夕阳无语燕归愁。 yù x
2018-11-22