浣溪沙·春日即事拼音版注音、翻译、赏析(刘辰翁)

 浣溪沙·春日即事拼音版注音: yuǎn yuǎn yóu fēng bù jì jiā , 远远游蜂不记家, shù háng xīn liǔ zì tí yā , 数行新柳自啼鸦, xún sī jiù
2019-09-24

浣溪沙·握手河桥柳似金拼音版、注释、赏析(薛昭蕴)

 浣溪沙·握手河桥柳似金拼音版注音: wò shǒu hé qiáo liǔ sì jīn , 握手河桥柳似金, fēng xū qīng rě bǎi huā xīn , 蜂须轻惹百花心, huì f
2019-09-12

浣溪沙·粉上依稀有泪痕拼音版、注释、赏析(薛昭蕴)

 浣溪沙·粉上依稀有泪痕拼音版注音: fěn shàng yī xī yǒu lèi hén , 粉上依稀有泪痕, jùn tíng huā luò yù huáng hūn , 郡庭花落欲黄昏, yuǎ
2019-09-12

浣溪沙·红蓼渡头秋正雨拼音版、注释、赏析(薛昭蕴)

 浣溪沙·红蓼渡头秋正雨拼音版注音: hóng liǎo dù tóu qiū zhèng yǔ , yìn shā ōu jì zì chéng háng , zhěng huán piāo xiù yě fēng xiāng 。 
2019-09-12

浣溪沙·书虞元翁书拼音版、注释、赏析(苏庠)

 浣溪沙·书虞元翁书拼音版注音: shuǐ xiè fēng wēi yù zhěn liáng 。 yá chuáng jiǎo diàn ǒu huā xiāng 。 水榭风微玉枕凉。牙床角簟藕花香。 
2019-09-01

浣溪沙·红桥(王士祯)拼音版注音、注释、赏析

 浣溪沙·红桥拼音版注音: běi guō qīng xī yī dài liú , hóng qiáo fēng wù yǎn zhōng qiū , lǜ yáng chéng guō shì yáng zhōu 。 北郭清溪一
2019-08-20

浣溪沙·红桥拼音版注音、翻译、赏析(王士祯)

 浣溪沙·红桥拼音版注音: bái niǎo zhū hé yǐn huà ráo , chuí yáng yǐng lǐ jiàn hóng qiáo , yù xún wǎng shì yǐ hún xiāo 。 白鸟朱荷引画
2019-08-20

浣溪沙·落絮残莺半日天拼音版、注释、赏析(欧阳炯)

 浣溪沙·落絮残莺半日天拼音版注音: luò xù cán yīng bàn rì tiān , yù róu huā zuì zhǐ sī mián , rě chuāng yìng zhú mǎn lú yān 。 落絮残
2019-08-13

浣溪沙·天碧罗衣拂地垂拼音版、注释、赏析(欧阳炯)

 浣溪沙·天碧罗衣拂地垂拼音版注音: tiān bì luó yī fú dì chuí , měi rén chū zháo gèng xiāng yí , wǎn fēng rú wǔ tòu xiāng jī 。 天碧罗
2019-08-13

浣溪沙·相见休言有泪珠拼音版、注释、赏析(欧阳炯)

 浣溪沙·相见休言有泪珠拼音版注音: xiāng jiàn xiū yán yǒu lèi zhū , jiǔ lán chóng dé xù huān yú , fèng píng yuān zhěn sù jīn pù 。 相
2019-08-13

 1 2 3 4 5 下一页 尾页