卜算子·答施拼音版注音、翻译、赏析(乐婉)

 卜算子·答施拼音版注音: xiāng sī sì hǎi shēn , jiù shì rú tiān yuǎn 。 相思似海深,旧事如天远。 lèi dī qiān qiān wàn wàn háng , gèng s
2019-09-14

卜算子·秋晚集杜句吊贾傅拼音版、注释、赏析(杨冠卿)

 卜算子·秋晚集杜句吊贾傅拼音版注音: cāng shēng chuǎn wèi sū , mǎi bǐ lùn gū fèn , 苍生喘未苏,买笔论孤愤, wén cǎi fēng liú jīn shàng cún
2019-08-23

卜算子·烟雨幂横塘拼音版注音+翻译+赏析(谢逸)

 卜算子·烟雨幂横塘拼音版注音: yān yǔ mì héng táng , gàn sè hán qīng qiǎn 。 烟雨幂横塘,绀色涵清浅。 shuí bǎ bìng zhōu kuài jiǎn dāo ,
2019-07-25

卜算子·秋色到空闺拼音版、注释、赏析(夏完淳)

 卜算子·秋色到空闺拼音版注音: qiū sè dào kōng guī , yè sǎo wú tóng yè 。 秋色到空闺,夜扫梧桐叶。 shuí liào tóng xīn jié bù chéng , fā
2019-07-21

卜算子·泛西湖坐间寅斋同赋拼音版、注释、赏析(高观国)

 卜算子·泛西湖坐间寅斋同赋拼音版注音: qū zhǐ shù chūn lái , tán zhǐ jīng chūn qù 。 屈指数春来,弹指惊春去。 yán wài zhū sī wǎng luò hu
2019-06-26

卜算子·千古李将军拼音版注音、翻译、赏析(辛弃疾)

 卜算子·千古李将军拼音版注音: qiān gǔ lǐ jiāng jūn , duó dé hú ér mǎ 。 千古李将军,夺得胡儿马。 lǐ cài wéi rén zài xià zhōng , què sh
2019-04-03

卜算子·齿落拼音版读音、翻译赏析(辛弃疾)

 卜算子·齿落拼音版注音: gāng zhě bù jiān láo , róu zhě nán cuī cuò 。 刚者不坚牢,柔者难摧挫。 bù xìn zhāng kāi kǒu liǎo kàn , shé zà
2019-04-02

卜算子·感旧拼音版注音、翻译、赏析(苏轼)

 卜算子·感旧拼音版注音: shǔ kè dào jiāng nán , cháng yì wú shān hǎo 。 蜀客到江南,长忆吴山好。 wú shǔ fēng liú zì gǔ tóng , guī qù y
2019-03-19

卜算子·薄宦各东西拼音版注音、翻译、赏析(黄公度)

 卜算子·薄宦各东西拼音版注音: bó huàn gè dōng xī , wǎng shì suí fēng yǔ 。 薄宦各东西,往事随风雨。 xiān zì lí gē bù rěn wén , yòu hé
2019-03-06

卜算子·兰拼音版注音、翻译、赏析(曹组)

 卜算子·兰拼音版注音: sōng zhú cuì luó hán , chí rì jiāng shān mù 。 松竹翠萝寒,迟日江山暮。 yōu jìng wú rén dú zì fāng , cǐ hèn pí
2019-02-26

 1 2 3 4 下一页 尾页