小升初网

当前位置:首页 > 小学语文 > 古诗词 >正文

绿头鸭·咏月拼音版注音、翻译、赏析(晁端礼)

2019-02-11 16:35:13  来源: 小升初网     阅读次数:

绿头鸭·咏月拼音版.jpg

 绿头鸭·咏月拼音版注音:

 wǎn yún shōu , dàn tiān yī piàn liú lí 。

 晚云收,淡天一片琉璃。

 làn yín pán 、 lái cóng hǎi dǐ , hào sè qiān lǐ chéng huī 。

 烂银盘、来从海底,皓色千里澄辉。

 yíng wú chén 、 sù é dàn zhù , jìng kě shǔ 、 dān guì cēn cī 。

 莹无尘、素娥淡伫,静可、丹桂参差。

 yù lù chū líng , jīn fēng wèi lǐn , yī nián wú sì cǐ jiā shí 。

 玉露初零,金风未凛,一年无似此佳时。

 lù zuò jiǔ , shū yíng shí dù , wū què zhèng nán fēi 。

 露坐久,疏萤时度,乌鹊正南飞。

 yáo tái lěng , lán gān píng nuǎn , yù xià chí chí 。

 瑶台冷,栏干凭暖,欲下迟迟。

 niàn jiā rén 、 yīn chén bié hòu , duì cǐ yīng jiě xiāng sī 。

 念佳人、音尘别后,对此应解相思。

 zuì guān qíng 、 lòu shēng zhèng yǒng , àn duàn cháng 、 huā yǐng tōu yí 。

 最关情、漏声正永,暗断肠、花影偷移。

 liào dé lái xiāo , qīng guāng wèi jiǎn , yīn qíng tiān qì yòu zhēng zhī 。

 料得来宵,清光未减,阴晴天气又争知。

 gòng níng liàn 、 rú jīn bié hòu , huán shì gé nián qī 。

 共凝恋、如今别后,是隔年期。

 rén qiáng jiàn , qīng zūn sù yǐng , cháng yuàn xiāng suí 。

 人强健,清尊素影,长愿相随。

 绿头鸭·咏月翻译:

 傍晚浮云收敛,淡净的蓝天像一片澄碧的琉璃。银灿灿的圆盘,从海底升起,皓洁的月色洒下清澈的银辉,笼罩四野。晶莹莹纤尘不染,月宫嫦娥淡装伫立,明净净历历可数,那丹桂的枝叶参差不齐。刚刚开始结露,秋风尚未凛冽,一年中再没有如此美好的秋夕。露天下久坐仰望,疏落的流萤时时闪过,惊起的乌鸦向南飞去。登上冰冷的瑶台,将栏杆倚暖,欲下台阶却迟迟疑疑。

 我想念远方的佳人,自离别断了消息,当此夜月也应寄情千里缓解相思愁绪。最牵动情怀,是那铜漏的水声不断滴沥;暗自伤心悲惨,是那婆娑的花影偷偷转移。料想来日的夜晚,皎洁的月光依然清丽,但天气是阴是晴又怎能预知呢?我们倾心爱恋,如今离别后,又期望着隔年的相遇。但愿人们健康,清醇的美酒,淡素的月影,永远相随相伴。

 绿头鸭·咏月赏析:

 此词写中秋月景而兼怀人。词中以清婉和雅的语言,对中秋月景和怀人情思作了细腻传神的描写。

 开头两句“晚云收,淡天一片琉璃”,一笔放开,为下边的铺叙,开拓了广阔的领域。晚云收尽,淡淡的天空里出现了一片琉璃般的色彩,这就预示着皎洁无伦的月亮将要升起,此下的一切景和情都从这里生发出来。接着“烂银盘”句写海底涌出了月轮,放出了无边无际的光辉,使人们胸襟开朗,不觉得注视着天空里的玉盘转动。“莹无尘、素娥澹伫;静可数、丹桂参差。”写嫦娥素装伫立,丹桂参差可见,把神话变成了具体的美丽形象。“莹无尘”、“静可数”和上边所说的“晚云收”、“千里澄辉”的脉理暗通。到这里,月光和月中景已经写得很丰满。中秋是露水初降,已凉天气未寒时,是四季中最宜人的节候,美景良辰,使人留连。“疏萤时度,乌鹊正南飞。”化用了曹操“月明星稀,乌鹊南飞”和韦应物“流萤度高阁”的名句,写出了久坐之中、月光之下所看到的两种景物,这是一片幽寂之中的动景,两种动景显得深夜更加静谧。“瑶台冷,栏干凭暖,欲下迟迟。”中的“栏干凭暖”表明,赏月人先是坐着的,而且坐得很久;后来是凭栏而立的,立的时间也很长,以致把阑干凭暖,从而委婉地表现出词人不是单单地留恋月光,而是对月怀人。结语明说词人的怀人情意,曰“欲下迟迟”。

 过片“念佳人音尘别后,对此应解相思”这两句,上承“欲下迟迟”,下启对情思的描写。过片接得自然妥贴,浑然无迹,深得宛转情致。下边主要从对方写起。遥想对方此夜里“最关情”的当是“漏声正永”,“暗断肠”的应为“花影偷移”。随着漏声相接、花影移动,时间悄悄地消逝,而两人的相会仍遥遥无期,故而有“暗断肠”之语。料想明天夜月,清光也未必会减弱多少,只是明天夜里是阴是晴,谁能预料得到呢?两人之所以共同留恋今宵清景,是因为今年一别之后,只能待明年再见了。这是接写对方的此夜情,自己怀念对方的情思,不从自己方面写出,而偏从对方那里写出,对方的此夜情,也正是自己的此夜情;写对方也是写自己,心心相印,虽悬隔两地而情思若一,越写越深婉,越写越显出两人音尘别后的深情。上片“露坐久”,“栏干凭暖”的深刻含意,通过对对方此夜情的两层描写揭示出来。歇拍三句“人强健,清樽素影,长愿相随。”结得雍容和婉,有不尽之情,而无衰飒之感。这首词的结句东坡的《水调歌头》结句,“但愿人长久,千里共婵娟”,都是从谢庄《月赋》“隔千里兮共明月”句化来。但苏词劲健,本词和婉,艺术风格不同。

 这首长调词操纵自如,气脉贯串,不蔓不枝,徘徊宛转,十分出色。其佳处于起得好,过得巧,而结得奇。正如沈义父评说长调慢词时,所说的,“第一要起得好,中间只铺叙,过处要清新,最紧是末句,须是有一好出场方妙”(《乐府描述》),这首词的末句堪称“一好出场”,显露了全词的和婉之妙。